Saltar al contenido
Portada » Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar Télécharger Torrent

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar Télécharger Torrent

  • por

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable - DeGun TPB.rar

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar Télécharger Torrent

47 Seeds 19 Peers

Torrent Health

Telecharger torrent
No virus

..

. .

. . .. :: iiiir; jag :::: .. .. :: iirr7:, …

., 7LJLYLv777rii : i ; 777rvri :, i7vJYLr ; irrrii: irv77: je :,

. . .: irLU1L77; ::: iiiirr77LvL7YUXYi. :ivYJri:; i:, ::: ii ,,: 77LLjU2jU7:

. .: J5X2jr7rri; va; rr77rr; riiirvuu2UFqZJ: .rjLYL7r7rrii :: je; iL;:,; rii7rvLLukUYr :.

i5N227r ; rii; rire; rrrrr : je ; :: irrrr; LY5XG0U. .715u251vriii : iirrr ; ::: irir; 7LJYSPXuji

.: 71SjYL7vYiirL77rv77r77rir :: i7iii7r77vYjuXN87 .2OE5Y5FSUJ77 ;;: r; r; 7r7i :::: ::: ii77J5NqNSFL :

.vGqjrLYr7J7rrYLvvYYYvLrriirYLYYJ7YJUYju2uYYSGBSi, :. iBBZ2jUY2uYLYLLrr77rr; ri:,; ri : ; rrr7r77YuXkSSEFL.

iuEk2u5jL72uUUUvlyjYuYjLY7Juuvv7uUuuj7LLuu5FPFSXBM;., 7BBBk1U51SU125uuv7777v; je : je ; riiii7777jYujUU12XkJ.

.vEBkuFquJjjL1SFU521jUjUuUYjFPUuUuYUJjLLLjLU2SSqSFGBPu:., GBGYjUkSP51juYuLUUU7r : ii : ; L7riirYvYj2YJ7YU2vUF5r

.vqO155U2UuSUU2UJ5PNUJYuj51SJYLFFF2FUjYuUuLLUEq0qNSkZBXJr,: MMkU2U1F5JjYuuUu5ULiir7rLL7rJvuuuLUUU22v25UJPBBF

.J0E5151JUY2kS5SJJ21r : …. ,, …

v0Z1kPkL1FUJkSS1XJ:.,., ..: UN27YYYLYYUUUYujuY2SXXXKB0jri: NqE80UY7L7JYJ7L7YuJ77LJLL7v7LjJLYLLUYYU5PBB7 …:.

: UEk0GX1X5SjU1FU0L. :::::: ::, iJuYuJuU1Juj12F155PX0ZOMMU7LPMBBBF12XFkSkUuLUj1SPuUF5L ;; j2SuU21Juu51UUBN. , r: je ::,:,

iUP0PP2SS2JUUF11j, .i ::. i: ;;: ri.:jY7rY5EXF252EPPUv:::iL0MFY0BBMZ5uL55Y;i,,,7UjYF7vj5F1j5SSkFJJJ5Fkj57. iir; ii ;

UPZF1UUjUYU5PFXuL.::::,,i;7irr:,;LLrjYUSXFk1UUXFY ,. .U1GBBMMSU10F7. .rUSuUJJr; ii : 7YULj2Uj1u1L. : ii ::,: iri, je,

.U0NFuF55u1FNPqFSL.,:.: R7; :: i: iLPuLjSkXuUjSP0ki. .:; je ::.; PBMOB8SFqP7 ,,:,. .rY7 :. : r77YY152Jv77

, JF0FFX05UUSP0kXE1,.:, Iri :: :: LGSSU1XXvJ21XBki .iJU121YrrNMMMBM01N5i.: J152qL: ..,. .: ..: Y2Lu52jFUS1i ::: je ::.,:.:.

. ::, ri: :: 1qF25jUjUUPEMP7 .: 72JY7v7rLBBBNO0NUU2; .i777r ; rYr;: ,,,: 7L1uFLi ,. r20qX11jUJYii, ::: ,,. ,,,

., jXP5GSXP0XSFqkFkMOj. .: ,,:;,: uS1FJYY2XEkqkj; iii ::::: riPBB0ENU185i.,: iii, :::; ii ::: rv7r; 7LLr:., UM8kEk5jjv7: ,, ::,

iXXXZFNPXPkX55UPkMBk :. , YGNq2U2k2F5S127i : je, ::,. R7i1BBZPNXPMX :::; iiYPMM5i: iii ::, :: rii: naer: .iXE8ZZq88NJ: … ::,

iq1ZM0MNZEM0XSZ00X8BBqjii:, 7M05NG51FquYuSur ::, :: v5MBBi, SBMPEGqN5Y ::: LFBBB1MMj: iii: i7qBBkL7iir: iYEG8qPqMMMr, i:

v7BBB0OGZ0Zk0NPF0OMOBBBBBBBGkFEMEqXqJj1kF17:,: i7u0Xvi. . rPN2M80U:, :: i7OBFZBPi.,: rjBBB7MBuri: r7u500GqN0MMO2Y507.7GP08Z8ZOqqNPqZNZGBMBBBBBM5X8MZ0F1u11Nqk2Y: ,,, r7r ,. :,. 7BBBBNGUr :, … 7Uji :, U8ME50Ov7iivSkXNMEqkG8MMBOqSL.

7N1BMMEEMNqZNMZZqGGMGMG8NqPZEN51YjU51q527 ;;; iY2L. … 77.:0BMMEqSFYvii ,. .: Yj ::, i75XEZMMNNNNNES2XBj. .

: rBGBMNqMqGMMZ8G0PZMME8NEE8EE51FkjYYkS1UuvujPqY. . rMN5NqqBS7. , Yi., R.rvLrL2PSNZBBBMZPE0NPkq0i

2q7kMSZZMEBBEXNPNX8kIERAN3kXEqPG5YLU1F2XkF525Y. ….: NkFU Fu :. .: jur5Fi; E0X8GEEMMBBMkSkNXN0Ui :

,, i8FOqMMGGB8P5E0qkZNNqNSqE5LFPuL2U25P12j2uur:.,., … ::. vBk1Xji, …..:,. . . ..iPEP8OMZ8OBGZNqF51PS7

. iNNEEEBNMM8PN8MEqZMXkNG0OU2kSY22UUk1UvjUuvYvi. ::, …,:,. ,,,. Y5FXMOMOB8ZEZUUFN5j :

iu2XFXB8MGNMOMOBBBBBBBBBBB88XFXSJ2uU5k125jLU7:.: ,,,,,.; jPEEGF;: ri.:., …..:.,7771J5OBBZNZkPXSFOMY.

. , .r7SOGM8MBBBBBBBBPPji: iJEZBBENqEPSUFkkU2U2hour:, .., .. iYBBXOMM1Y :::::, :: ,, …,., … JLJqqqMOZSkXEqGMGUu.

: k8kEGBBBBM7:,. ., rEB8P0X1qFFFFL1kFYLv7ii : rvi. : UMBBBBGuiiii. ::,. ::: …,.: iri7SBq0Z8XqqqSPSuri

, .. SM0E5L:, .., ..,.,:,.,; NMMNq88qXUSFPSkF0NSk0u, iNMq2kGBMk7i ::: ::; ::: 7r;: 7uPGqN1582iLUi.

.YME0U7iii :: L:., :: i, …: FBBMBBBBBBBBBOMBBOME0i: kEF;: iLEBZG5vrLri ::::: ri; rjXBBBBBJ ..

vNE1YYY; LYr : r ;,. ,,:. 7 :: :: UMBBBZMP7r77r:,. .ZOuv7rii; kkNMBBq5UvLLYUPSZEZEOPGBM

; FU7r7777jY7i7r: .i:,: ,: i; je :: iuBZY :. . .uBMPJLr; dans:,. …, :::: 7YGB8JYYviiijJv

.YPYLriL7LYLu77Yj :: 7i,: i:, :::: i.: 1NP1Su7r7rriYUjF1uBBBqF2J ::. : F7 :: ii :::: iri ….

.r1Y7r7iYrUJLYuLjr7rLv: ii :::::; r7i, .r7; vYLjjUYvLjr7; ii :::: i:,. .,. : ii: 7: ,, :: ri,:. …

.r7AAAA; rr7ivL7rjLYvrrrr7: ii ::; iii ; :::, …………, ..,.: ii :: ,, ….,. :::, .. Luiiiii :: iri: …,: .. i. .Mig,

.iYYYv ; : 77i : ; j7 : 7uLLL77i7 ; 7L7i : iri ; dans; ii ::: ::: i: :::; ii ; virii: ii,., ……. ,,:,: ,,,., Jriii ::, irr :. :, … déchiqueteur ::

, iLLvr;: irr: irUr7vurjYY77vuUJr7i; v7v1viiiiii ;;; iiir; 777irr777;,: …, .. …, rY7r :: i; ::: i: Lr. . ..: JE. :: … ii :: rvi,:,

, 77L77rr :: ir; i7UYLYSJL7jYUJJu1UvLvLUYUULr ;; Yvrir77riirrjjjrrYv7JuUr: …, ….: LuUvLUSJr ::: i, .. ,,., 7;:. :: ,,: ri: 7i,:

: ir; iii :: ii; ivYLrrU12Yu2Jjj1UjLLj52512L7JkuLvuLLLY7r72JYYYv2LYjFJr :: … je: je; 1MBBSvYYYL7 ; i: ……: …. r82 ,,,.: ..: i: i;.:,

.ir ; : je ; i: iii: :: iLYYvYJ22UjSPkUF51Lj7U5UUFu2UXSj7u1uLUUurY2JvUuYYv7YLr: YUSNOEMMMBBMSJv7; 7 ;; i: …, …, iuYi, :: i7.: i. ::

: 7rrr7r7; i: ::: i: irrirYqkk2qXNNOZ0F5UL5XJ12U1XUuJS1SFF1Uv1u55kkUJULLv1JJ8B0ON2ju1PqZNkJ7rLri :: ,,.,., ……,. RPj7 : ,, ..

, Jrii7v7 ::: ::::: ii; dans; 7YYU2ZMBBBBGE882EXkPk5X11UF5FqNSUk2MXqNqG2PFOE0BME8X2j5YLiJ1SkZXurrrr ::.,., …, ……. ,,.: Ii :::

.YJirvi7ri : ; ::: r; r; ri7vSYYkBBMOE7: …..: uqBB8OXkEqPG8BPqNMU0PNjYLi: .NBBO5qYvUUJ7iir772Eqv7r; ii :::: ….. ,,,, …, :: iii ::, ..: r

vur7Yr ;; iir ::: rrrir7uUFPUJqXr UMBB2Y8U520BXLL,.: AimHarder iBB5jLY7L77: i:;: iLP0F7r; je: je ::.: iuU2j1JLL1uri5BU .. :::: je :::: .. …

; 1LiU7rYri7i : iJv7rrrUSX2Li ::. . ,, ….: .., Si .: BBEkJYL: ii7jYvvr; i1GP7ri :: 7LUuF1jri ::, iLL710B … :: ii ::: .. rL, ….: i:

.jqJvr7vLr7ii7Y7v7rr7YULr :::::: ii ,,,:, :::,: ,,. ,,; je. ,: ….. ::: SG2Yvrvi :: 7LuL;, :: i: iir7FU. ,. ::::: ,,.: Jr …,. :::

, 5SFj7777ii; Lrr7Y7rr7ririi : ; ir :: i:, :: ::::, :::: iir :. , 7u. .,.,. .Y2LjUr7 :,. :: je: ;; rJ8kUX8P1v7ri ::::: rrrii: 7Jk. …: ,, .. i7: .. ,,: ,, Y:

: YEFJLLi; j7i777iLYYr7777jJLiii; iiir : i7Yii ; va;:. JE: …..: …,. ,,, ::: uF1vr:,.,.,. :: iir2BBOqX22JjvYL7:r; iir ;; i75r ….,: je:. ., va:

. .jE5U2Yr7kjL7Lr7Lu7rrLrLUY7vr7rLvYJJLYL7iYL; irii : ir :, : rLr ,, …..,.,. :::. JU7;:.: Ii:,; je : rvjSNP0Xk5S2UYYYYL7iiiiiiijk2r :, je ; :. . …….. des rires:

LMj22J7uuu7rrLLjrr7L7LvY7L77vUjjYJu5LvL7r7r7rr7Jr7i :: iir:, ,,,,, ::::::, r1GEYvrr :::::

iBF7XUU5uYY7YJUYLYY7r7Y7u7r7UjYLjJUYjLY7LLuJYrrrY7;: r7r; je, ..:. ,,,, je :. LNBBBP277ri ::.:, ::: LvY0BPUY5F5UUjuLjjUJUJUjY7; i7j1Yr ::, ….., .., rjNNYk5u0U2uUjUUUU2Lv7JJjL7rL77Y2Ukuju2L2UUU2uY77 ; 77Yrrii :,. ,,, :::: ,,. 7BMXBOEEkjYiii ; ::: je ,,,,,. ,,, … une..

. . .qBO1PkF17HaiLie01PLLUYjuYYYYYYSqEqNX0qZkFjYLYLLvYLYvL7jr :::., ::,: ..: jPB0SNMEq2ujvrY7; ::: ii; 7JjXNGFUU5SX5kXF201 :.

. .:. iMMOX5k25NSFuUjjYUJYJ5JSXXk0kN0NEM0E8ZkFUUJYYUYLj1Yjvr :::: ,,, :::: rr, UZMPqN0FSSuri :: ….,:,., YqBMPLXXqSE. .

.: i: .., i0BB0Z5FFNkk55u225UFkF1XPPkNXqXqXZGBB8kqqNS5SXjS1jU; ii :::: ,,: ri: .5MOqNP8MNi:, ….. .iUBBBBBZZZPZ0ZNG8EZB8SUS5ur; ::,: ,, … rjj. : jag., ..

..:; :: rYGBBBBNkXNkOZXXZZPEEOZ8EE0GZZNZ8BBBBBBBE8ENXSk01ji:,;:. dans; ri: ,, … UBBBBr,., ……….., … iYFUMMkZBZBBS: 7P00MEPkX: …: 7U2v.: I: …

., :: i7vr2ZB *! ^ $$ ^ $;:! OUI BL $$ L0V à MONKEYZ @ll ! qSFkBBBM.: Sctv83. :,: i: .FBBBBBPuLr: et gheruihgigldfhbgnlkhql

. … iYY1XXkGk0EOOBOMMONNPSJJ77i :::::::; 752J10SENL ::: irjUY7Ji,:; iiiir7kBB7. , iUi. : F1v ; 7uZMGJr :,. ii :: ::: r7jXO0Zq0Ur ,, …, ..

. . … …, …: rrvY1UJr :::. .:, ….. …: 7,: kM7: L7: ii: .. ……

______) _____ ______

(, / /) (, /), (, /)

/ (/ _ _ / __ / __ _ _ / _ _ / — (_

) / /) __ (/ _ / _ (_ / (_ (_ (_ (___ (/ _) / ____))) (_ (_ (_ (_ / _)))

(_ /) / (_ / (.- / (

(_ / (_ /

~~! DAKOTA DU SUD! ~~~~ ! DAKOTA DU SUD! ~~

– DeGun TPB ~~! DAKOTA DU SUD! ~~~~ ! DAKOTA DU SUD! ~~

Activation numérique de Windows 10 – Janvier 2021

L’activateur Windows 10 le plus simple et le plus puissant qui peut activer n’importe quelle version de Windows en un seul clic.

Il est 100% gratuit et sans virus d’un développeur bien connu Ratiborus.

(seul Windows Defender peut faire pipi et se plaindre)

Il ne nécessite aucune installation et peut fonctionner à partir d’une carte mémoire.

HWID GEN (également connu sous le nom de Hwidgen) est un outil de génération de licence numérique qui ne nécessite pas l’activation de KMS ou une astuce de mise à niveau (mise à niveau vers une version plus récente de Windows à partir d’une ancienne version de l’installation de Windows) développé par s1ave77 da CDM (My Digital Life ) . Active toutes les éditions/versions du système d’exploitation Windows 10 (y compris les éditions VL) avec une licence numérique permanente. De plus, le processus d’activation est simple, n’affecte aucun fichier système et n’utilise pas de clés d’activation perdues ou volées.

HWID GEN est écrit dans le langage de script AutoHotkey (l’extension dans le nom de fichier .mk3 signifie le plugin AutoHotkey), qui intègre le fichier (vous pouvez l’extraire de l’ISO officiel de Windows 10) et le fichier open source dans GitHub (un fichier est créé en tant qu’EXE). Par conséquent, vous pouvez terminer l’ensemble du processus d’activation manuellement. Il fonctionne en utilisant une vulnérabilité dans Microsoft pour compromettre votre registre Windows afin d’atteindre un objectif d’activation qui fonctionne dans le même sens que le fou WannaCry (ransomware cryptographique) et la livraison Adylkuzz (malware) plus astucieuse et discrète. minage de crypto-monnaie) avec l’erreur Windows MS17-010 pour pirater votre ordinateur. Je pense en fait que l’auteur d’Adylkuzz est plusintelligent et clairvoyant. En revanche, WannaCry est comme un public irréfléchi !

// Éditions Windows 10 prises en charge //

Nuage (N)

Noyau (domicile) (N)

Noyau (par pays)

Noyau (une langue) (N)

Professionnel (N)

Formation professionnelle (N)

Lieu de travail professionnel (N)

Éducation (N)

Entreprise (N)

Entreprise O (N)

Entreprise O (N) 2015

Entreprise O (N) 2016

Modèle de serveur (cœur) (N)

Serveur Data Center Core) (N)

Solution serveur (noyau) (N)

// commandes //

L’outil scanne plusieurs systèmes et cela peut prendre un certain temps à apparaître (selon les spécifications de votre système), vous n’avez pas besoin de paniquer, attendez un instant

Si une version de licence en volume est installée à partir de VLSC ou MVS Business ISO, une clé standard de vente au détail / OEM doit être spécifiée pour être activée.

Un message //

Cet activateur peut signaler à tort une menace : Win32 : Malware Generation Risk. Utilisez VirusTotal pour exécuter une analyse complète et autorisée.

. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::: :::.

. :::: | | :::.

. :::: | ——– ——————————- :::.

. :::: | | :::.

. :::: | —————————————- | :::.

. :::: | ______________________________________________________________ |

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable - DeGun TPB.rar