Saltar al contenido
Portada » Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar torrent

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar torrent

  • por

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable - DeGun TPB.rar

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar torrent

26 Seeds 42 Peers

Torrent Health

Download torrent
No virus

..

. .

. . .. :: iiiir; jag :::: .. .. :: iirr7 :, …

., 7LJLYLv777rii: i; 777rvri :, i7vJYLr; irrrii: irv77: i:,

. . .: irLU1L77; ::: iiriiirr77LvL7YUXYi. : ivYJri :; :, ::: ii ,,: 77LLjU2jU7:

. .: J5X2jr7rri; ir; rr77rir; riiirvuu2UFqZJ: .rjLYL7r7rrii :: i; iL;:,; rii7rvLLukUYr:.

i5N227r; rii; rir; rrrrr: i; :: irirrr; LY5XG0U. .715u251vriiii: iirrr; ::: iirir; 7LJYSPXuji

.: 71SjYL7vYiirL77rv77r77rir :: i7iii7r77vYjuXN87 .2OE5Y5FSUJ77 ;;: r; r; 7r7i :::: ::: ii77J5NqNSFL:

.vGqjrLYr7J7rrYLvvYYYvLrriirYLYYJ7YJUYju2uYYSGBSi,:. iBBZ2jUY2uYLYLLrr77rr; ri:,; ri :; rrr7r77YuXkSSEFL.

iuEk2u5jL72uUUUvLYjYuYjLY7Juuvv7uUuuj7LLuu5FPFSXBM;., 7BBBk1U51SU125uuv7777v; i: i; riiiii7777jYujUU12XkJ.

.vEBkuFquJjjL1SFU521jUjUuUYjFPUuUuYUJjLLLJLU2SSqSFGBPu:., GBGYjUkSP51juYuLUUU7r: ii :; L7riirYvYj2YJ7YU2vUF5r

.vqO155U2UuSUU2UJ5PNUJYuj51SJYLFFF2FUjYuUuLLUEq0qNSkZBXJr ,: MMkU2U1F5JjYuuUu5ULiir7rLL7rJvuuuLUUU22v25UJPBBF

.J0E5151JUY2kS5SJJ21r: …. ,, …

v0Z1kPkL1FUJkSS1XJ:. ,,., ..: UN27YYYLYYUUUYujuY2SXXXkB0jri: NqE80UY7L7JYJ7L7YuJ77LJLL7v7LjJLYLLYYY5PBB7 …:.

: UEk0GX1X5SjU1FU0L. :::::: ::, iJuYuJuU1Juj12F155PX0ZOMMU7LPMBBBF12XFkSkUuLUj1SPuUF5L ;; j2SuU21Juu51UUBN. , r: ::,:,

iUP0PP2SS2JUUF11j, .i ::. i: ;;: ri.:jY7rY5EXF252EPPUv::iL0MFY0BBMZ5uL55Y;i,,,7UjYF7vj5F1j5SSkFJJJ5F5Fkj57. iir; ii;

UPZF1UUjUYU5PFXuL.:::,ii ;7irr:,;LLrjYUSXFk1UUXFY ,. .U1GBBMMSU10F7. .rUSUUJJr; ii: 7YULj2Uj1u1L. : ii ::,: envy, i,

.U0NFuF55u1FNPqFSL.,:.: R7; :: i: iLPuLjSkXuUjSP0ki. .:; ::.; PBMOB8SFqP7 ,,:,. .rY7:. : r77YY152Jv77

, JF0FFX05UUSP0kXE1,.:, Envy :: :: LGSSU1XXvJ21XBki .iJU121YrrNMMMBM01N5i .: J152qL: ..,. .: ..: Y2Lu52jFUS1i ::: ::.,:.:.

. ::, ri: :: 1qF25jUjUUPEMP7 .: 72JY7v7rLBBBNO0NUU2; .i777r; rYr ;: ,,,: 7L1uFLi ,. r20qX11jUJYii, ::: ,,. ,,,

., jXP5GSXP0XSFqkFkMOj. .: ,,:;,: uS1FJYY2XEkqkj; iii ::::: riPBB0ENU185i.,: iii, :::; ii ::: rv7r; 7LLr:., UM8kEk5jjv7: ,, ::,

iXXXZFNPXPkX55UPkMBk:. , YGNq2U2k2F5S127i: i, ::,. R7i1BBZPNXPMX :::; iiYPMM5i: iii ::, :: rii: rir: .iXE8ZZq88NJ: … ::,

iq1ZM0MNZEM0XSZ00X8BBqjii :, 7M05NG51FquYuSur ::, :: v5MBBi, SBMPEGqN5Y ::: LFBBB1MMj: iii: i7qBBkL7iir: iYEG8qPqMMMr., i:

v7BBB0OGZ0Zk0NPF0OMOBBBBBBGkFEMEqXqJj1kF17:,: i7u0Xvi. . rPN2M80U :, :: i7OBFZBPi.,: rjBBB7MBUri: r7u500GqN0MMO2Y507.7GP08Z8ZOqqNPqZNZGBMBBBBM5X8MZ0F1u11Nqk2Y: ,,, r7r ,. :,. 7BBBBNGUr :, … 7Test :, U8ME50Ov7iivSkXNMEqkG8MMBOqSL.

7N1BMMEEMNqZNMZZqGGMGMG8NqPZEN51YjU51q527 ;;; iY2L. … 77. SharePointBMMEqSFYvii ,. .: Yj ::, i75XEZMMMNNNES2XBj. .

: rBGBMNqMqGMMZ8G0PZMME8NEE8EE51FkjYYkS1UuvujPqY. . rMN5NqqBS7. , Yi., R. .rvLrL2PSNZBBBMZPE0NPkq0i

2q7kMSZZMEBBEXNPNX8kIERAN3kXEqPG5YLU1F2XkF525Y. …..: NkFUFu:. .: jur5Fi; E0X8GEEMMBBMkSkNXN0Ui:

,, i8FOqMMGGB8P5E0qkZNNqNSqE5LFPuL2U25P12j2uur:.,., … ::. vBk1Xji, ….. ::,. . . ..iPEP8OMZ8OBGZNqF51PS7

. iNNEEEBNMM8PN8MEqZMXkNG0OU2kSY22UUk1UvjUuvYvi. ::, …,:,. ,,, Y5FXMOMOB8ZEZUUFN5h:

iu2XFXB8MGNMOMOBBBBBBBBBB88XFXSJ2uU5k125jLU7:.: ,,,,,.; jPEEGF ;: ri.:., …..:., 7771J5OBBZNZkPXSFOMY.

. , .r7SOGM8MBBBBBPji: iJEZBBENqEPSUFkkU2U2hr :, .., .. iYBBXOMM1Y ::::: :: :: ,, …,., … JLJqqqMOZSkXEqGMGUu.

: k8kEGBBBBM7:,. ., rEB8P0X1qFFFFL1kFYLv7ii: rvi .: UMBBBBGuiiii. ::,. :::.,.: iri7SBq0Z8XqqqSPSUri

, .. SM0E5L :, .., ..,.,:,.,; NMMNq88qXUSFPSkF0NSk0u, iNMq2kGBMk7i ::: ::; ::: 7r ;: 7uPGqN1582iLUi.

.YME0U7iii :: L:., :: i, …: FBBMBBBBBBOMOME0i: kEF ;: iLEBZG5vrLri ::::: ri; rjXBBBBBJ ..

vNE1YYY; LYr: r;,. ,,:. 7 :: :: UMBBBZMP7r77r:,. .ZOuv7rii; kkNMBBq5UvLLYUPSZEZEOPGBM

; FU7r7777jY7i7r: .i:,: ,: i; :: iuBZY:. . .uBMPJLr; in:,. …, :::: 7YGB8JYYviiijJv

.YPYLriL7LYLu77Yj :: 7i ,: :, :::: .: 1NP1Su7r7rriYUjF1uBBBqF2J ::. : F7 :: ii :::: envy ….

.r1Y7r7iYrUJLYuLjr7rLv: ii :::::; r7i, .r7; vYLjjUYvLjr7; I, I, I:,. .,. : ii: 7: ,, :: ri,:. …

.r7YYY; rr7ivL7rjLYvrrrr7: ii ::; I, I, I; I, I, I :: ,, ….,. :::, .. Luiiiii :: envy: …,: .. I. .I,

.iYYYv ;: 77i :; j7: 7uLLL77i7; 7L7i: envy; in; ii ::: ::: i: :::; ii; virii: ii,., ……. ,,:,: ,,,., Jriii ::, irr:. :, … ::

, iLLvr ;: irr: irUr7vurjYY77vuUJr7i; v7v1viiriiiri ;;; iiir; 777irr777;,: …, .. …, rY7r :: i; ::: Jag: Lr. . ..: i. :: … ii :: rvi,:,

, i77L77rr :: ir; i7UYLYSJL7jYUJJu1UvLvLUYUULr ;; Yvrir77riirrjjjrrYv7JuUr: …, ….: LuUvLUSJr ::: i, .. ,,., 7;:. :: ,,: ri: 7i ,:

: envy; iiiri :: ii; ivYLrrU12Yu2Jjj1UjLLj52512L7JkuLvuLLY7r72JYYYv2LYjFJr :: … i: i; 1MBBSvYYYL7; i: ……: …. r82 ,,,.: ..: i: i;.:,

.ir ;: i; i: iii: :: iLYYvYJ22UjSPkUF51Lj7U5UUFu2UXSj7u1uLUUurY2JvUuYYv7YLr: YUSNOEMMMMBBMSJv7; 7 ;; i: ……., …, iuYi :: i7.:. ::

: 7rrr7r7; i: ::: i: irrirYqkk2qXNNOZ0F5UL5XJ12U1XUuJS1SFF1Uv1u55kkUJULLv1JJ8B0ON2ju1PqZNkJ7rLri :: ,,.,., ……,. RPj7; v, .., .., .., ..,

, Jrii7v7 ::: ::::: ii; in; 7YYU2ZMBBBBGE882EXkPk5X11UF5FqNSUk2MXqNqG2PFOE0BME8X2j5YLiJ1SkZXurrrr ::.,., …, ……. ,,.: Ii ::: ….

.YJirvi7ri :; ::: r; r; ri7vSYYkBBMOE7: …..: uqBB8OXkEqPG8BPqNMU0PNjYLi: .NBBO5qYvUUJ7iir772Eqv7r; ii :::: ….. ,,,, …, :: iii ::, ..: r

vur7Yr ;; iir ::: rrrir7uUFPUJqXr UMBB2Y8U520BXLL,.: AimHarder iBB5jLY7L77: i:;: iLP0F7r; i: ::.: iuU2j1JLL1uri5BU .. :::: :::: …

; 1LiU7rYri7i: iJv7rrrUSX2Li ::. . ,, ….: .., Si. : BBEkJYL: ii7jYvvr; i1GP7ri :: 7LUuF1jri ::, iLL710B … :: ii ::: .. rL, ….: i:

.jqJvr7vLr7ii7Y7v7rr7YULr :::::: ii ,,,:, :::,: ,,. ,,; me. ,: ….. ::: SG2Yvrvi :: 7LuL ;, :: i: iir7FU. ,. ::::: ,,.: Jr. …,. :::

, 5SFj7i777ii; Lrr7Y7rr7rririi :; ir :: :, :: ::::, :::: iir:. , 7u. .,.,. .Y2LjUr7:,. :: i: ;; rJ8kUX8P1v7ri ::::: rrrii: 7Jk. …: ,, .. i7: .. ,,: ,, Y:

: YEFJLLi; j7i777iLYYr7777jJLiii; iiir: i7Yii; :::: ,,, :: r;:. I: ….: …,. ,,, ::: uF1vr:,.,.,. :: iir2BBOqX22JjvYL7: r; iir ;; i75r ….,: :. ., i: … r:

. .jE5U2Yr7kjL7Lr7Lu7rrLrLUY7vr7rLvYJJLYL7iYL; iri: ir :, i: rLr ,, …..,.,. :::. JU7;:.: Ii:,; i: rvjSNP0Xk5S2UYYYYL7iiiriiijk2r :, i;:. . …….. ri:

LMj22J7uuu7rrLLjrr7L7LvY7L77vUjjYJu5LvL7r7r7rr7Jr7i :: iir :, … ,,, :::::, r1GEYvrr :::: :: i77LJqESJuUFuJLUuLLr7r7 …

iBF7XUU5uYY7YJUYLYY7r7Y7u7r7UjYLjJUYjLY7LLuJYrrrY7 ;: r7r; i, ..:. ,,,, I :. LNBBBP277ri ::.:,:::: LvY0BPUY5F5UUjuLjjUJUJUjY7; i7j1Yr ::, …., .., rj

NNYk5u0U2uUjUUUU2Lv7JJjL7rL77Y2Ukuju2L2UUU2uY77; 77Yrrii:,. ,,, :::: ,,. 7BMXBOEEkjYiii; ::: ,,,,, ,,, … r.

. . .qBO1PkF17HaiLie01PLLUYjuYYUYYYSqEqNX0qZkFjYLYLLvYLYvL7jr :::., ::,: ..: jPB0SNMEq2ujvrY7; ::: ii; 7JjXNGFUU5SX5kXF201U:. ::,:

. .:. iMMOX5k25NSFuUjjYUJYJ5JSXXk0kN0NEM0E8ZkFUUJYYYYyjjYYvr ::::: ,,,:,: rr, UZMPqN0FSSUri :: ….,:,., YqGPBBMPXXqXNSXkXSE0GP ,,.

.: i: .., i0BB0Z5FFNkk55u225UFkF1XPPkNXqXqXZGBB8kqqNS5SXjS1jU; ii :::: ,,: ri: .5MOqNP8MNi :, ….. iUBBBBBZZPZ0ZNG8EZB8SUS5ur; ::,: ,, … rjj. : i., ..

..:; :: rYGBBBBNkXNkOZXXZZEPEEOZ8EE0GZZNZ8BBBBBE8ENXSk01ji:,;:,. in; ri: ,, … UBBBBBMr,., ……….., … iYFUMMkZBZBBS: 7P00MEPkY. : 7U2v .: I: …

., :: i7vr2ZB *! ^ $$ ^ $;:! JAH BL $$ L0V to @ll by MONKEYZ! qSFkBBBM .: Sctv83. :,: i: .FBBBBBPuLr: ir gheruihgigldfhbgnlkhql

. … iYY1XXkGk0EOOBOMMONNPSJJ77i ::::::; 752J10SENL ::: irjUY7Ji,:; iiriir7kBB7. .iUi .: F1v; 7uZMGJr:,. ii :: ::: r7jXO0Zq0Ur ,, …, ..

. . … …, …: rrvY1UJr :::. .:, ….. …: 7 ,: kM7: L7: ii: .. ……

______) _____ ______

(, / /) (, /), (, /)

/ (/ _ _ / __ / __ _ _ / _ _ / — (_

) / /) __ (/ _ / _ (_ / (_ (_ (_ (___ (/ _) / ____))) (_ (_ (_ / _)))

(_ /) / (_ / (.- / (

(_ / (_ /

~~! SD! ~~ ~~! SD! ~~

– DeGun TPB ~~! SD! ~~ ~~! SD! ~~

Windows 10 digital activation – January 2021

The simplest and most effective Windows 10 activator that can activate any version of Windows with one click.

It is 100% free and virus free from the famous developer Ratiborus.

(only Windows Defender can pee and complain)

Requires no installation and can operate from a flash memory.

HWID GEN (AKA: Hwidgen) is a Digital Licensing tool that does not require KMS activation or upgrade tricks (upgrade to newer Windows from an older Windows installation version), developed by s1ave77 from MDL (My Digital Life). This activates all editions / versions (including the VL edition) of Windows 10 OS with a permanent digital license. In addition, the activation process is simple, does not affect system files or uses a leaked or stolen activation key.

HWID GEN is written in the AutoHotkey scripting language (the .mk3 extension in the filename stands for AutoHotkey plugin), embeds files (you can extract them from the official Windows 10 ISO), and open source files on GitHub (compiled as EXE files). This is why you can manifest the entire activation process manually. Its working principle is to use a Microsoft vulnerability to manipulate the Windows registry to achieve its activation goals, which goes the same way as the crazy WannaCry (cryptoworm ransomware) transmission principle, as well as the more skilled and low-key Adylkuzz (cryptocurrency group software) with Windows errors MS17 -010 to accomplish the computer invasion. BTW, according to me, the Adylkuzz writeris smarter and far-sighted. But WannaCry is like a thoughtless mob!

// Supported editions of Windows 10 //

Cloud (N)

Core (housing) (N)

Core (country specific)

Core (simple language) (N)

Professional (N)

Vocational training (N)

Professional workstation (N)

Education (N)

Company (N)

Enterprise S (N)

Company S (N) 2015

Company S (N) 2016

Server Standard (Core) (N)

Core Data Center Server) (N)

Server solution (core) (N)

// Instructions //

This tool performs some system checks and may take a while to appear (depending on your system specifications), do not panic, just wait

When a volume license version is installed from a VLSC or MVS Business ISO, a default Retail / OEM key must be specified to reactivate

// Warning //

This activator can be incorrectly reported as Threat: Win32: high-risk malware threat. Use VirusTotal to perform a complete and authoritative scan.

. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. :::: | | :::.

. :::: | ——– ——————————– | :::.

. :::: | | :::.

. :::: | —————————————- :: ::.

. :::: | _______________________________________________________________________ |

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable - DeGun TPB.rar